Zespół Szkół Energetycznych

PROJEKT „Budujemy dom samowystarczalny energetycznie” nr 2015-1-PL01-KA102-015834 realizowany ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Zapraszamy do udziału w projekcie DOKUMENTY

”Budujemy dom samowystarczalny energetycznie!”

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie przystępuje do realizacji projektu ”Budujemy dom samowystarczalny energetycznie!”  w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

 W ramach projektu odbędą się dwa wyjazdy szkoleniowe dla uczniów naszej szkoły do Sevilli w Hiszpanii oraz jeden dla nauczycieli w poniższych terminach:

 1. 01.05.2016r. -14.05.2016r. – 16 uczniów
 2. 02.03.2017r.- 25.03.2017r. – 16 uczniów
 3. 22.01.2017r.- 28.01.2017r. - 8 nauczycieli

 Korzyści z udziału w projekcie:

 • udział w 10-cio dniowym szkoleniu/stażu dotyczącym budowy domów samowystarczalnych energetycznie w Hiszpanii
 • kurs języka hiszpańskiego
 • zdobycie nowych doświadczeń zawodowych związanych z energetyką odnawialną
 • doskonalenie posiadanych umiejętności zawodowych
 • poznanie hiszpańskiej tradycji i kultury
 • uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność oraz ECVET

 

W ramach projektu każdemu uczniowi zapewniamy:

 • transport z Rzeszowa do Sevilli i z powrotem
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • udział w szkoleniu dotyczącym budowy domów samowystarczalnych energetycznie w Hiszpanii
 • udział w jednej aktywności kulturalnej (zwiedzanie okolicy)
 • wycieczka do portu Cadiz
 • transport na terenie Sevilli
 • opiekę nauczyciela ze strony szkoły oraz organizacji Euromind podczas podróży i na miejscu
 • wyposażenie w niezbędne materiały i narzędzia do odbycia szkolenia
 • ubezpieczenie na czas podróży i pobytu

 

Kryteria dostępu do udziału w projekcie

Budujemy dom samowystarczalny energetycznie!

 

 1. Uczeń technikum w Zespole Szkół Energetycznych klasy II, III lub IV.
 2. Złożenie deklaracji uczestnictwa (ze strony WWW) w w/w projekcie do dnia 29 stycznia 2016r. w sekretariacie Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.
 3. Kandydaci zostaną wyłonieni wg następujących kryteriów:
  1. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim dotyczącej słownictwa branżowego i umiejętności płynnego posługiwania się językiem angielskim – maks. 10pkt.
  2. Sprawdzenie średniej ocen z przedmiotów zawodowych i z języka angielskiego za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 oraz pomnożenie przez 2 – maks. 12pkt.
  3. Przedstawienie przez kandydata wspólnej opinii wychowawcy klasy, samorządu klasowego, nauczycieli przedmiotów zawodowych – maks. 5pkt
  4. Przeprowadzenie rozmów z kandydatami przez komisję rekrutacyjną na tematy branżowe (elektryk, energetyk, elektronik, informatyk) – maks. 5pkt.
  5. Liczba godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 (0=5pkt; 1-2=4pkt;3-4=3pkt;5-7=2pkt;8-10=1pkt;>10=0pkt)
  6. Ocena z zachowania w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 (wzorowe=6pkt; bardzo dobre=4pkt; dobre=2pkt; poprawne=0pkt; nieodpowiednie=-2pkt, nagannne=-4pkt)
 4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 43. W przypadku tej samej liczby punktów zostaną zastosowane kryteria dodatkowe:
  • Trudna sytuacja materialna (na podstawie opinii wychowawcy) = 2pkt
  • Miejsce zamieszkania na terenach wiejskich = 2pkt
 5. Komisja rekrutacyjna zadba o różnorodność grupy wyjeżdżających uczniów pod kątem reprezentowanych zawodów.
 6. W przypadku uzyskania przez ucznia 0pkt z minimum trzech kryteriów rekrutacji uczeń nie może wziąć udziału w projekcie.
 7. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane w dniu 2 lutego 2016r.

 DOKUMENTY